Denna Integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) implementeras eftersom vi värdesätter integriteten för de som besöker, använder eller på annat sätt tar del av programmen och informationen som tillhandahålls av Future Group Oy, organisationsnummer: 502071-0041 (”Future Group”) genom våra Program och Tjänster. Vi samlar in personuppgifter om dig som individ för att säkerställa att Tjänsterna fungerar som avsett samt i syfte att förbättra Tjänsterna. Future Group ansvarar för denna Integritetspolicy. Genom att gå vidare i registreringsprocessen bekräftar du härmed att du har informerats om och uttryckligen och otvetydigt godkänner denna Integritetspolicy, och därmed anses du även vara juridiskt bunden av den.

INTEGRITETSPOLICY

1. Integritetspolicy

Integritetspolicyn har upprättats i förhållande till de Allmänna villkoren (”Allmänna villkor”) som gäller vid användning av Future Group Business Booster Platform (”Tjänsten”). Du måste godkänna Integritetspolicyn och de Allmänna villkoren för att kunna skapa ett konto, eftersom åtkomst till och användning av Future Group Business Booster Platform kräver att viss information samlas in. Du är skyldig att läsa och godkänna denna Integritetspolicy och de Allmänna villkoren innan du registrerar ett konto.

Tjänsten använder programvara som utvecklats av Autodesk och är även beroende av denna användning. Eftersom programvaran är nödvändig för Tjänsten bekräftar och godkänner du härmed även Autodesks integritetsmeddelande (usa.autodesk.com/privacy/). Autodesks integritetsmeddelande kan komma att ändras från tid till annan av Autodesk. Genom att skapa ett konto bekräftar du att du har informerats om och uttryckligen och otvetydigt godkänner villkoren i denna Integritetspolicy, och du försäkrar även att du har läst Integritetspolicyn.

2. Insamlad information

Future Group samlar in personuppgifter inom ramen för Tjänsten. Med personuppgifter avses all information som rör en identifierad eller identifierbar individ. Informationen som samlas in tillhandahålls antingen direkt av dig under registreringen eller samlas in automatiskt när du använder Tjänsten.

2.1.1 Information som tillhandahålls av dig

(i) För- och efternamn
(ii) E-postadress
(iii) Användarnamn
(iv) Kreditkortsnummer och andra finansiella uppgifter
(v) Telefonnummer
(vi) Adress
(vii) Transaktionsdata kopplade till beställningar

2.1.2 Information som samlas in automatiskt

(i) Cookies
(ii) Webb-beacons
(iii) Loggfiler

2.2 Syftet med insamlingen

Personuppgifterna som du tillhandahåller direkt behandlas och användas endast i de syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Viss information som tillhandahålls av dig är obligatorisk för att vi ska kunna tillhandahålla dig Tjänsten. Tjänsten använder informationen i kommunikationssyfte och för att anpassa eller förbättra Tjänsten. De automatiskt insamlade uppgifterna samlas in för att underhålla och förbättra Tjänsten. Således ligger samtliga uppgifter till grund för att vi ska kunna förbättra din upplevelse när du använder Tjänsten. Detta innebär att vi eller Autodesk (eller dess dotterbolag eller leverantörer) från tid till annan kan komma att kontakta dig angående våra produkter eller tjänster via e-post, sms eller vanlig post.

Vi kan komma att använda den insamlade informationen i följande syften (observera att listan över syften nedan inte är, och inte bör anses vara, uttömmande):
– För att registrera ditt konto
– För att tillhandahålla Tjänsten
– För att tillhandahålla anpassat och/eller rekommenderat innehåll utifrån din tidigare användning av Tjänsten
– I marknadsföringssyften
– För utvärdering och analys av vår marknad, våra kunder, tjänster, produkter och andra material
– För undersökningar kopplade till våra tjänster, produkter och andra material

3. Överföring av information

Uppgifterna som samlas in – både sådana som tillhandahålls av dig och sådana som samlas in automatiskt – kan överföras till, samlas in av, lagras hos, användas av och på andra sätt behandlas av Autodesk och dess dotterbolag och leverantörer, vilket även innefattar tredje parter som förser Autodesk, dess dotterbolag eller leverantörer med tjänster eller som tillhandahåller tjänster å deras vägnar.

Vi kan också komma att överlämna dina uppgifter om så krävs enligt tillämpliga lagar eller föreskrifter, och/eller vidarebefordra dem till en tredje part i samband med en fusion, ett förvärv eller i händelse av konkurs.

3.1 Internationell överföring

Utöver vad som beskrivs ovan delar vi endast personligt identifierbar information efter att du har informerats om detta och gett ditt uttryckliga samtycke. Genom att godkänna denna Integritetspolicy godkänner du även uttryckligen att uppgifterna som samlas in kan komma att överföras till ett tredje land. Vi säkerställer att sådana överföringar endast sker till länder som garanterar ett tillfredsställande skydd eller som har antagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter.

3.2 Lagring av information

Uppgifterna som samlas in lagras endast så länge det bedöms vara nödvändigt och relevant för de syften som rör användningen av Tjänsten enligt beskrivningen i denna Integritetspolicy. Vi vidtar kontinuerligt åtgärder för att säkerställa att uppgifterna inte lagras längre än nödvändigt för att uppfylla de syften i vilka de samlades in eller i den utsträckning som tillåts enligt avtal och/eller tillämplig lag.

3.3 Åtkomst till uppgifter

I enlighet med tillämplig lag har du rätt att begära ett utdrag med information om uppgifterna som samlats in och/eller för att korrigera felaktigheter i uppgifterna. Vi har dock rätt att neka en sådan begäran om vi bedömer att den är onödigt repetitiv, kräver orimliga tekniska ansträngningar, äventyrar andra personers integritet eller på annat sätt är opraktisk, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

3.4 Skydd av personuppgifter

I egenskap av leverantör av Tjänsten garanterar Future Group att man vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att uppgifterna som samlas in är skyddade. Därför implementeras både lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett tillfredsställande skydd mot risken för kränkning av den personliga integriteten, i enlighet med tillämplig lag. Observera dock att ingen webbplats, anslutning, överföring eller annat tekniskt system kan anses vara helt säkert.

4. Övrigt

Om någon bestämmelse i denna Integritetspolicy bedöms vara olaglig eller ogiltig, eller på annat sätt strider mot tillämplig lag, är denna bestämmelse avskiljbar från Integritetspolicyn. Detta innebär att en sådan bestämmelse inte påverkar giltigheten eller genomförbarheten av några andra bestämmelser i Integritetspolicyn. Future Group kan komma att ändra Tjänsten från tid till annan och därmed kan även Integritetspolicyn ändras.

5. Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation)

I bilagan Future Groups GDPR-policy kan du läsa Future Groups policy om att uppfylla den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

6. Kontaktinformation

Om du har några frågor om Integritetspolicyn kan du kontakta oss på:

Företagsnamn: Future Group Oy Organisationsnummer: 502071-0041 Momsregistreringsnummer: FI06921257 Adress: Sahaajankatu 26, 00880 Helsinki, Finland
Telefonnummer: +358 (9) 4785 400 E-post: info@futuregroup.fi