Future Group Oy, Future CAD Sweden AB, Future CAD Denmark AS, Future Group Slovakia s.r.o.

GDPR Policy

Funderar du på säkerhet och integritet kring data? Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt och hur det går till. Det här är vår integritetspolicy – vi värnar alltid om din integritet!

Data och hur vi hanterar den

Data är uppgifter som vi har och samlar in om dig och hur du använder våra tjänster – för att kunna ge dig riktigt bra upplevelser, tjänster och erbjudanden.

Vilken typ av data vi samlar in

Vi samlar in två typer av data om dig – kunddata och trafikdata.

Kunddata är uppgifter som är kopplat till din tjänst – t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Det kan även vara information om vilka tjänster du har och hur du använder dem, beställningar, användar-id, lösenord och annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

Trafikdata är uppgifter som är kopplade till vad som händer när du använder våra tjänster, t.ex. när du använder vår Business Booster Platform (BBP). Trafikdata behandlas i syfte att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät när du använder dina tjänster (t.ex. när du placerar en order eller söker efter information i BBP). Ett annat exempel är vem som kommunicerat med BBP samt tidpunkter när kommunikationen påbörjats och avslutats.

Hur vi samlar data

Vi samlar in och behandlar data som:

 • du lämnar själv när du blir VAR (Value Added Reseller) hos oss och t.ex. när du kontaktar oss för att få information eller prenumererar på vårt
 • skapas när du använder någon av våra tjänster – ex. när du besöker vår hemsida, använder funktionaliteten i vår BBP portal eller besöker vår informationssida Up2date.
 • vi hämtar från andra källor – ex. publikt tillgängliga personregister som SPAR, register som används för kreditbedömning som UC, samt från andra samarbetspartners.
 • samlas in genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken/vilka av våra tjänster som du använder.

Vad vi använder data till

För att behandla data måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att vår behandling av din data ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig (1) för att fullgöra avtalet med dig eller (2) för att fullgöra en för Future Group rättslig förpliktelse. Behandlingen av din data får också göras (3) efter en intresseavvägning eller (4) sedan du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen. För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina data.

Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar din data och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta.

Tillhandahållande av tjänst

Vi behandlar data för att identifiera dig som en Autodesk Ltd VAR eller slutkund, för att hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal med Future Group OY och Autodesk Ltd och för att tillhandahålla kommunikationstjänster t.ex. för att säkerställa drift av tjänsten. Vi behandlar även data för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter, och för att hantera klagomål och reklamationer.

Rättslig grund: fullgörande av avtal

Annan kommunikation om tjänster

Vi behandlar även data i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor angående våra tjänster och produkter.

När du ringer till vår kundtjänst, kan samtalet komma att dokumenteras. När du chattar med vår kundtjänst eller teknisk support kan de skrivna texterna dokumenteras och analyseras. Det här gör vi för att utbilda våra medarbetare och för att förbättra vårt arbetssätt för att på så vis alltid kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata) och samtycke (trafikdata).

Utveckling av tjänster

Vi behandlar data för att utveckla och hantera vår verksamhet, våra tjänster samt våra processer. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata) och samtycke (trafikdata)

Direktmarknadsföring

Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Du kan få den via t.ex. brev, telefon, sms och e-post.

I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata) och samtycke (trafikdata).

Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster

Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster och för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten. Vi behandlar även dessa uppgifter för att förhindra missbruk av nät och tjänster samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker etc.

Rättslig grund: fullgörande av avtal (kunddata) och rättslig förpliktelse (trafikdata).

Efterlevnad av lagar

Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse

Hur länge vi sparar data

Vi sparar aldrig data längre än vi behöver. Vissa data slängs direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

 • Kunddata sparas så länge du är en Future Group VAR samt har ett gällande VAR avtal med Autodesk LTD och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, ex. bokföringslagen.
 • Vi sparar också trafikdata för att kunna hjälpa dig om något är fel på de tjänster som vi För att vi hela tiden ska kunna erbjuda bättre tjänster utifrån våra kunders behov, sparar vi även statistik utifrån dessa uppgifter. Denna data sparas under 6–24 månader.
 • För att begränsa skada från och skydda dig mot internetbedrägerier sparar vi IP-adresser så att vi kan eftersöka, blockera och ta bort adresser och På så sätt kan vi förhindra spridning av virus, spam och trojaner. Dynamiska IP-adresser i det fasta nätet sparas i 6 månader och dynamiska IP-adresser i det mobila nätet sparas i 100 dagar.
 • Samtal som dokumenterats till vår kundtjänst och teknisk support lagras i 6 månader.
 • Chattkonversationer med vår kundtjänst och teknisk support sparas i 6 månader.

Till vem lämnar vi ut din data

Vi kan komma att lämna ut din data till:

Myndigheter (vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet), Autodesk enligt ert VAR (Value Added Reseller) avtal och Future Group Oy VAD (Value Added Distributor) avtal med Autodesk Ltd

Överföring till tredje land

Vissa slutkunder kan ha en del av sin verksamhet I länder utanför Sverige eller EU / EEA (så kallade ”tredje land”). Om vi för att tillhandahålla tjänsten till dig överför din data till en leverantör i ett sådant tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförd data hanteras enligt gällande lag och respektive VAR och VAD avtal med Autodesk Ltd.

Hur vi skyddar data

Vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd för personer, information, IT-infrastruktur, interna och publika nät, samt kontorsbyggnader och tekniska anläggningar.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet vad gäller din data för att förebygga, förhindra och upptäcka att den sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till din data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt.

Kryptering av data sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av spam och virus i våra nät.

Du bestämmer över din data

Viss behandling av data baseras på att vi har ditt godkännande, så kallade samtycke. Du bestämmer alltid vilken behandling som du godkänner och om du vill återkalla ditt samtycke.

Obs! För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina data. Du är dock inte skyldig att lämna din data till oss. Om du väljer att inte göra det är det inte säkert att vi kan tillhandahålla alla våra produkter och tjänster till dig.

Dina rättigheter

Du har rätt att veta vad vi gör med din data – varför den behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av den och vilka konsekvenser behandlingen får. Du hittar kontaktuppgifter längst bak i dokumentet.

Rätt till tillgång

Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas. Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera din begäran med företaget du är registrerad för.

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att den data vi behandlar är korrekt, men du som kund har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevant. Om du upptäcker felaktiga data om dig har du rätt att begära att få detta rättat. När din data rättas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut data till om att denna rättelse har ägt rum – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera din begäran med företaget du är registrerad för.

Rätt till radering

Kunddata sparas så länge du är en Future Group VAR och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Som kund har du rätt att utan onödigt dröjsmål få följande data raderad om någon av följande förutsättningar gäller:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
 • Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt
 • Om data inte har behandlats enligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig

Om data raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut data om dig till, om att denna radering har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera din begäran med företaget du är registrerad för.

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av din data som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre.

Om data behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av din data. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

 • När du anser att din data inte är korrekt och du därför har begärt rättelse hos Du kan då begära att behandlingen av din data begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.
 • När databehandlingen är olaglig men du motsätter dig att din data raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
 • När du behöver din data för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår
 • När du har invänt mot behandling av din data får vi fortsätta att behandla din data under den tid som kontrollen pågår.
 • Om behandlingen av din data begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt

Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera din begäran med företaget du är registrerad för.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll (kallas också att portera). Till exempel att flytta dina uppgifter till en annan VAD.

Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till databehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med Future Group Oy och Autodesk Ltd. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera din begäran med företaget du är registrerad för.

Anmälan av överträdelse

Om du anser att din data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att din data har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss.

Cookies

Vi använder cookies och liknande teknologi (som pixel taggar). Här är mer information om cookies, samt om vilka val du har

Vad är “cookies”

En “cookie” är en mindre mängd data som sänds till en webbläsare från en webbserver och som sparas på hårddisken på den dator som du använder (i webbläsare foldern). Cookies samlar information från din webbläsare så som:

 • typ av webbläsare
 • webbläsarens språk
 • webbläsarens adress som användes när du besökte vår websida.

De kan också samla information om:

 • din Internet Protokoll (IP) adress
 • ditt “klick”-beteende, som kan inkludera
  • websidor du tittat på
  • länkar du klickat på
  • datum och tid när du besökte vår websida samt eventuella förfrågningar du gjort

Cookies kan identifiera din webbläsare eller användarkonto, men behöver inte för det identifiera dig personligen. Cookies kan också användas för att spara personlig information, t.ex. när du ber oss att “komma ihåg” dig eller behålla dig inloggad.

Vi använder cookies för att förbättra och göra upplevelsen mer personlig när du utnyttjar våra tjänster, samla information om användandet av våra tjänster, antalet besökare samt den mest populära informationen och identifiera vilka som besöker vår websida frekvent.

Ditt val vad det gäller cookies

Ändra din webbläsarinställning

Du kan modifiera dina webbläsarinställningar för att kontrollera om din dator accepterar cookies eller ej. Om du väljer att inte acceptera cookies kan det resultera i att du inte kan tillgodogöra dig vissa interaktiva funktioner på vår websida eller i någon av applikationerna.

Ta bort cookies från din dator

Du kan ta bort cookies från din webbläsare men det innebär att alla inställningar eller val som hanteras av dessa cookies kommer att bli borttagna och du kan bli tvingad att återskapa dessa.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig Future Group Oy

Future Group Oy är personuppgiftsansvarig och ansvarar för den data som behandlas av Future Group Oy, Future CAD Sweden AB, Future CAD Denmark AS and Future Group Slovakia s.r.o. Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

Future Group Oy (corporate identity number 502071-0041)
Sahaajankatu 26A
00880 Helsinki
Finland
Phone: +358 9 4785 400

Personuppgiftsombud (DPO) Future Group Oy

Vårt personuppgiftsombud ser till att din data behandlas på ett korrekt och lagligt sätt hos oss.

För generell information om vår policy, kontakta oss via e-mail: info@futuregroup.fi

Om du inte vill ha någon direktmarknadsföring

Om du inte vill att vi kontaktar dig för direktmarknadsföring av våra produkter och tjänster via e-mail vänligen kontakta oss genom att avböja i respektive e-mail eller sänd ett e-mail till vår DPO: info@futuregroup.fi

Kontakt för att utöva dina rättigheter

 • Ändra godkännande av hur vi hanterar data (samtycke)
 • Rätt till åtkomst
 • Rätt till rättelse
 • Rätt att bli raderad
 • Rätt till invändning
 • Rätt till begränsning

Begäran måste vara skriftlig och inkludera för och efternamn, din företags e-mail adress och VAR CSN nummer.

Future Group Oy
Sahaajankatu 26A
00880 Helsinki
Finland